جلسه ۶۰ – سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ – ساعت ۸

  • ۲ اسفند ۱۴۰۰
  • ۱۲۹ بازدید

 

شصتمین جلسه شوراروز سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح برگزار میگردد

🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۸۱۹۳ شهرداری مبنی بر تسویه حساب عوارض ساختمانی مالک خانم فامیلی تا پایان شهریور
🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۸۱۹۱ شهرداری مبنی بر تسویه حساب عوارض ساختمانی مالک آقای علاالدین تا پایان شهریور
🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۸۵۹۵ شهرداری مبنی بر تسویه حساب عوارض ساختمانی مالک آقای عصار تا پایان شهریور
🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۸۴۴۴ شهرداری در خصوص درخواست آقای همتی جهت محاسبه عوارض ساختمانی برمبنای سال ۹۶
🔸️نامه شماره ۱/۲/۱۸۱۹۸ شهرداری در خصوص اساسنامه سازمان عمران
🔸️نامه شماره ۱/۳/۱۸۲۴۹ شهرداری در خصوص معرفی نماینده درکمیته پدافند غیر عامل
🔸️نامه شماره ۱۵/۱/۱۸۳۶ ثبت شورا دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر آماده سازی فضای حیاط بخش اعصاب وروان
🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۸۵۰۱ شهرداری در خصوص پرداخت الباقی مبلغ مانده از تراکم شناور مالک آقای دامغانیان
🔸️نامه شماره ۱/۱۷/۱۸۴۷۴ شهرداری مبنی بر پرداخت اجاره بها هیئت امنا بیت الزهرا
🔸️نامه شماره ۱/۴/۱۸۵۸۸ شهرداری مبنی بر مساعدت به انجمن بیماری های سرطانی کومش
🔸️نامه شماره ۱/۳/۱۸۶۲۸ شهرداری درخصوص پرداخت کمک هزینه به پرسنل سرپرست خانوار دارای فرزند معلول
🔸️نامه شماره ۱/۱/۱۸۶۳۷ شهرداری در خصوص پرداخت عوارض ساختمانی مالک خانم امامی و عدم اخذ پروانه ساختمانی