جلسه ۹۷شورا- شنبه ۸مرداد ۱۴۰۱

  • ۶ مرداد ۱۴۰۱
  • ۱۲۳ بازدید

جلسه ۹۷ شورا روز شنبه ۸ مرداد سال ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۶ با حضور کلیه اعضا در سالن جلسات شورا برگزار میگردد .

📕دستور جلسه :

📖نطق پیش از دستور جناب آقای موسوی با موضوع “ضرورت کمیسیون مدیریت یکپارچه و توسعه شهری در شورای شهر ”

**نامه شماره ۱/۱/۵۴۳۴ شهرداری مساعدت در پرداخت عوارض به احدی از شهروندان

**نامه شماره ۶/۴/۴۵۲ شهرداری تمدید قرارداد تعدادی از واحدهای تجاری واقع در مسکن مهر

**نامه شماره ۱/۱/۶۵۰۲ شهرداری تملک ششدانگ پلاک ثبتی به مالکیت آقای مدرس در هفت تیر

** نامه شماره ۱/۱/۶۵۰۱ تملک قسمتی از پلاک ثبتی به مالکیت خانم درویش در بلوار فدک

** نامه شماره ۱/۱/۶۵۰۳ شهرداری ارزیابی پلاک ثبتی واقع در خیابان امامزاده زکریا به مالکیت آقای طالبی