دستور جلسه ۱۲۰ شورا – سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

  • ۹ آبان ۱۴۰۱
  • ۸۴ بازدید
دستور جلسه

 

 

 

 

 

 

دستور جلسه ۱۲۰ شورا – سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

** ساعت   ۱۱     حضور مسئول اجرایی مسجد عابدینیه در صحن شورا

 

موضوع نامه ارسالی شماره نامه
تفاهم نامه فی مابین شهرداری و بنیاد مستضعفان شهرداری ۱۱۹۸۴/۱۱/۱
تغییر کاربری پلاک مسکونی به مالکیت آقای عشریه شهرداری ۱۲۱۷۷/۱/۱
دایر نمودن فروشگاه شهرداری شهرداری ۱۲۱۵۳/۲/۱
مزایده زمین های ذکر شده از طریق ترک تشریفات شهرداری ۱۲۲۵۰/۴/۱
تملک پلاک ثبتی ۹۱۶۶ توسط سازمان عمران شهرداری ۱۶۱۹/۱۷/۲
مساعدت به انجمن حمایت از زندانیان شهرداری ۱۲۲۲۸/۴/۱
درخواست حوزه هنری مبنی بر بهره برداری از خانه خطیبی ثبت شورا ۱۴۳۸/۱/۱۵
پیشنهاد تبصره ۳ آبفا ثبت شورا ۱۳۸۹/۱/۱۵
دعوت در اولین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراها در تهران ثبت شورا ۱۴۲۵/۱/۱۵