دستور جلسه ۱۰۸ شورا – ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

  • ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
  • ۱۲۰ بازدید
دستور جلسه

جلسه ۱۰۸ شورا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ ساعت ۸ بر اساس دستور کار ذیل تشکیل می گردد .

دستور کار جلسه :
نامه شماره ۱/۳/۸۳۴۵ شهرداری موضوع بازگشایی خیابان ارتباطی از داخل محوطه اداره راهداری

نامه شماره ۱/۳۱/۸۳۳۱ شهرداری موضوع طرح جامع آرامستان

نامه شماره ۱/۳۱/۸۲۱۴ شهرداری موضوع تفریغ بودجه

**نامه شماره ۱/۸/۷۵۰۳ شهرداری وضع موجود کاربری اراضی طرح تفصیلی (کمیسیون عمران )

**نامه شماره ۱/۸/۷۷۷۶ شهرداری رای کمیسیون مربوط به آقای کریم شورونی

نامه شماره ۱/۳۱/۸۴۸۶ شهرداری ساماندهی ورودی شهر سمنان

نامه شماره ۲/۱۷/۱۰۲۳ شهرداری واگذاری ملک به شرکت مهاب کویر کومش

نامه شماره ۱/۳۸/۸۴۶۲ شهرداری مهمانسرای محمود آباد

نامه شماره ۱/۳۱/۸۶۰۳ شهرداری جابه جایی ردیف بودجه سازمان عمران

نامه شماره ۱/۱/۸۶۰۸ شهرداری پرونده خانم لیدا همتی نژاد

نامه شماره ۱/۱۸/۸۵۹۴ شهرداری معرفی نماینده در جلسات ماده ۳۸ آیین نامه معاملاتی

نامه شماره ۱۵/۱/۱۰۱۳ ثبت شورا اصلاحیه حق الجلسه اعضا

**نامه شماره ۱۵/۱/۱۰۲۸ ثبت شورا معرفی نماینده جهت شرکت کمیته راهبردی