دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۳

 • ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۳ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۳   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۸ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۸ ازساعت    ۱۶ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۴۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۲

 • ۹ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۲ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۲   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۵ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۵ ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۴۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۱

 • ۲ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۱ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۱   تاریخ دعوتنامه : ۱/۱۱/۱۴۰۱ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱/۱۱/۱۴۰۱ ازساعت   ۱۶ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۴۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه۱۴۰

 • ۲ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۰   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۷ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۷ ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۴۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۹

 • ۲۷ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۹ فوق العاده تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶ تاریخ جلسه : دو شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶ ازساعت    ۱۵ لغایت  ۱۹ شماره جلسه  :  ۱۳۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۸

 • ۲۷ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۸   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰ ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۳۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۷

 • ۱۵ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۷   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۳۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۶

 • ۱۱ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۶ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۶   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ ازساعت    ۱۶ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۳۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۵

 • ۱۱ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۵   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۰٫۳ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۰٫۳ ازساعت    ۱۶ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۳۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۳۴

 • ۳ دی ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۳۴ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۳۴   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۳۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]
عنوان ۴ از ۳۹« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »