دسته: مصوبات جلسات

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۹۰

 • ۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۹۰ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه ۹۸/۴/۲۳ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۴/۲۹ از ساعت  ۱۶تا۲۱ شماره جلسه : ۱۹۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۹

 • ۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۱۹ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۴/۲۵ از ساعت  ۸تا ۱۵ شماره جلسه : ۱۸۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا         ۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۸

 • ۲۲ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۸۸ تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۱۶ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۴/۲۲ از ساعت  ۱۶ تا ۲۰ شماره جلسه : ۱۸۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا       ۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۷

 • ۱۸ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه۱۸۷ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۱۰ تاریخ جلسه : سه  شنبه                مورخ :۹۸/۴/۱۸ از ساعت  ۸ تا ۱۵ شماره جلسه : ۱۸۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا       اعضای شورای شهر حاضر در جلسه […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۶

 • ۱۵ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۸۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۹ تاریخ جلسه :   شنبه                       مورخ :۹۸/۴/۱۵ از ساعت  ۱۶ تا ۲۱ شماره جلسه : ۱۸۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا       اعضای شورای شهر حاضر در جلسه […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۵

 • ۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۸۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۰/۴/۹۸ تاریخ جلسه :سه شنبه          مورخ :۱۱/۴/۹۸ از ساعت  ۸ تا ۱۵ شماره جلسه : ۱۸۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : —- مکان جلسه : سالن جلسات شورا       اعضای شورای شهر حاضر در جلسه […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۴

 • ۹ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۸۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۸ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۴/۹ از ساعت  ۱۶تا ۲۱ شماره جلسه : ۱۸۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : بررسی نامه ها مکان جلسه : سالن جلسات شورا       اعضای شورای شهر حاضر در جلسه […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۳

 • ۴ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۸۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۳ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۴/۴ از ساعت  ۸ تا ۱۵ شماره جلسه : ۱۸۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : بررسی نامه ها مکان جلسه : سالن جلسات شورا       اعضای شورای شهر حاضر در […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۲

 • ۱ تیر ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۸۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۹۸/۴/۱ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۴/۱ از ساعت  ۱۶ تا ۲۰ شماره جلسه : ۱۸۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : بررسی نامه ها مکان جلسه : سالن جلسات شورا       اعضای شورای شهر حاضر در […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۸۱

 • ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه ۱۸۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۹۸/۳/۲۷ تاریخ جلسه :                          مورخ :۹۸/۳/۲۸ از ساعت  ۸ تا ۱۵ شماره جلسه : ۱۸۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : بررسی نامه ها مکان جلسه : سالن جلسات شورا       اعضای شورای شهر حاضر در […]
عنوان ۳۸ از ۳۹« اولین...۱۰۲۰۳۰«۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹ »