دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۳

 • ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۳ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۳   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳ ازساعت   ۱۶  لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۵۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۲

 • ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۲ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۲   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۹ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۹ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۵۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۱

 • ۷ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۱ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۱   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۶ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۶ ازساعت   ۳۰/۱۶ لغایت  ۳۰/۱۹  شماره جلسه  :  ۱۵۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۰

 • ۲ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۰   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴  شماره جلسه  :  ۱۵۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۹

 • ۲ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۹ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۹   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱ تاریخ جلسه : دو شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱ ازساعت   ۳۰/۱۶  لغایت  ۲۰  شماره جلسه  :  ۱۴۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۸

 • ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۸ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۸   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۴۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۷

 • ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۷ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۷   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴ تاریخ جلسه : دوشنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴ ازساعت    ۱۴:۳۰ لغایت  ۱۸ شماره جلسه  :  ۱۴۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۶

 • ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۶ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۶   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ ازساعت   ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۴۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۵

 • ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۵   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۵   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۶ تاریخ جلسه : یکشنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۶ ازساعت   ۱۴:۳۰لغایت  ۱۸ شماره جلسه  :  ۱۴۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۴۴

 • ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۴   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ ازساعت    ۸ لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۴۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای شهر حاضر […]
عنوان ۳ از ۳۹«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »