دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۲

 • ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۷۲   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۱۷ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۱۸ ازساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :۳۷۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۱

 • ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۷۱ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۷۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۹ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۱۱ ازساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :۳۷۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۷۰

 • ۹ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۷۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۰ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۵ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۸ ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۲ شماره جلسه  :۳۷۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۶۹

 • ۵ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۶۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۶۹ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۲ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۴ ازساعت  ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :۳۶۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۶۸

 • ۲ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۶۸   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۶۸ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۲/۲۹ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۱ ازساعت  ۱۶ لغایت  ۲۲ شماره جلسه  :۳۶۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۶۷

 • ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۶۷ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۲/۲۶ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۲/۲۸ ازساعت  ۸لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :۳۶۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر در […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۶۶

 • ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
      بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۶۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۲/۲۲ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۲/۲۵ ازساعت  ۱۶ لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :۳۶۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۶۵

 • ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۶۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۲/۲۰ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۲/۲۱ ازساعت ۸ لغایت ۱۵ شماره جلسه  :۳۶۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر در […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۶۴

 • ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۶۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۲/۱۶ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۲/۱۸ ازساعت ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه  :۳۶۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر در […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۶۳

 • ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۶۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۶۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۲/۸ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۲/۱۱ ازساعت ۱۶ لغایت ۲۰ شماره جلسه  :۳۶۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]
عنوان ۲۰ از ۳۹« اولین...۱۰«۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲ » ۳۰...آخر »