دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۶۳

 • ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۶۳ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۶۳ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۶۳ تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۲٫۵ تاریخ جلسه : سه شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۲٫۵ ازساعت  ۸   لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۶۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۶۲

 • ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۶۲   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۶۲ تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۱٫۳۰ تاریخ جلسه : سه شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۱٫۳۰ ازساعت  ۸   لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۶۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۶۱

 • ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۶۱ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۶۱ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۶۱ تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۱٫۲۶ تاریخ جلسه : شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۱٫۲۶ ازساعت  ۱۶   لغایت  ۱۹ شماره جلسه  :  ۱۶۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۶۰

 • ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۶۰ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۶۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۶۰ تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۱٫۲۲ تاریخ جلسه : سه شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۱٫۲۲ ازساعت  ۸   لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۶۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۹

 • ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۹ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۹ تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ تاریخ جلسه :  شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ ازساعت  ۱۶   لغایت  ۱۸ شماره جلسه  :  ۱۵۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۸

 • ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۸ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۸ تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ تاریخ جلسه :  سه شنبه        مورخه : ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ ازساعت  ۸   لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۵۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۷

 • ۵ فروردین ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۷ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۷   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ ازساعت   ۱۶  لغایت  ۱۹ شماره جلسه  :  ۱۵۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۶

 • ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۶   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳ ازساعت   ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :  ۱۵۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۵

 • ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۵ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۵   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ ازساعت   ۱۶ لغایت  ۱۹ شماره جلسه  :  ۱۵۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۴

 • ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۵۴ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۵۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۴   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :  ۱۵۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]
عنوان ۲ از ۳۹«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »