دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۱۲

 • ۷ آبان ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۱۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه ۹۹/۸/۴ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۸/۶ از ساعت ۸  لغایت ۱۵ شماره جلسه :  ۳۱۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر حاضر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۱۱

 • ۶ آبان ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۱۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۱۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  ۹۹/۸/۱ تاریخ جلسه شنبه         مورخ : ۹۹/۸/۳ از ساعت ۱۶  لغایت ۲۱ شماره جلسه :  ۳۱۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۱۰

 • ۳۰ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۱۰ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۱۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۱۰ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  ۹۹/۷/۲۶ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۲۹ از ساعت   ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه :۳۱۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۳۰۹

 • ۲۳ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۹ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۰۹ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  :۹۹/۷/۲۰ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۲۲ از ساعت   ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه :۳۰۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۰۸

 • ۲۰ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۸ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۸ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۳۰۸     بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۰۸ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۷/۱۹ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۱۹ از ساعت   ۱۶ لغایت  ۲۱ شماره جلسه :۳۰۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۳۰۷

 • ۱۹ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۰۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۰۷ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۷/۱۳ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۱۵ از ساعت   ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه :۳۰۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۰۶

 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۶ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۶   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۰۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۷/۹ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۱۲ از ساعت   ۱۶ لغایت  ۲۱ شماره جلسه : ۳۰۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۰۵

 • ۹ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۵ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۵   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۰۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۷/۸ تاریخ جلسه : سه شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۸ از ساعت   ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه : ۳۰۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۰۴

 • ۶ مهر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۰۴ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۰۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۰۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۷/۵ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۷/۵ از ساعت   ۱۶ لغایت  ۲۱ شماره جلسه : ۳۰۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۰۳

 • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش سوم فایل صوتی جلسه ۳۰۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۰۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه  : ۹۹/۶/۶ تاریخ جلسه : شنبه         مورخ : ۹۹/۶/۲۹ از ساعت   ۱۶ لغایت  ۲۱ شماره جلسه : ۳۰۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات […]
عنوان ۱ از ۱۴۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »