دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۳۴

 • ۲۴ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۳۴ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۳۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۳۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۲۱ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۲۳ از ۸ساعت   لغایت  ۱۵ شماره جلسه   : ۳۳۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۳۳

 • ۲۱ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۳۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۳۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۱۷ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۲۰ از  ساعت ۱۴/۳۰  لغایت  ۱۹ شماره جلسه   : ۳۳۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۳۲

 • ۱۷ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۳۲ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۳۲   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۳۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۱۴ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۱۶ از ۸ساعت   لغایت  ۱۵ شماره جلسه   : ۳۳۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۳۲۱

 • ۱۴ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۳۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۳۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۱۰ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۱۳ از ساعت ۱۴/۳۰ لغایت  ۱۹/۳۰ شماره جلسه  :۳۳۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۳۰

 • ۱۰ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۳۰ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۳۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۳۰ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۷ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۹ از ساعت ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه  : ۳۳۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۲۹

 • ۷ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۲۹ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۲۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۲۹ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۱۰/۳ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۶ از ساعت ۱۴/۳۰ لغایت  ۲۰ شماره جلسه  : ۳۲۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۲۸

 • ۳ دی ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  فایل صوتی جلسه ۳۲۸ (۱) فایل صوتی جلسه ۳۲۸ (۲)   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۲۸ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۹/۳۰ تاریخ جلسه :  سه شنبه      مورخ : ۹۹/۱۰/۲ از ساعت ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه ۳۲۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۲۷

 • ۳۰ آذر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۲۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۲۷ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۹۹/۹/۲۶ تاریخ جلسه :  شنبه      مورخ : ۹۹/۹/۲۹ از ساعت ۱۲  لغایت  ۱۵ شماره جلسه ۳۲۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۲۶

 • ۲۶ آذر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
    بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۲۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۹/۲۳ تاریخ جلسه :سه  شنبه      مورخ : ۹۹/۹/۲۵ از ساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه :  ۳۲۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۲۵

 • ۲۳ آذر ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۲۵ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۲۵   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۲۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۹۹/۹/۱۹ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۹۹/۹/۲۲ از ساعت ۱۵  لغایت  ۲۰ شماره جلسه :  ۳۲۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]
عنوان ۱ از ۱۷۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »