دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۸۱

 • ۲۶ تیر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه۳۸۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۸۱ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۲۰/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۲۲/۴/۱۴۰۰ ازساعت ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه  : ۳۸۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۸۰

 • ۲۶ تیر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه۳۸۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۸۰ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۱۹/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۹/۴/۱۴۰۰ ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :  ۳۸۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۳۷۹

 • ۲۶ تیر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۷۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۹ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۱۴/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه :  سه شنبه      مورخ : ۱۵/۴/۱۴۰۰ ازساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :  ۳۷۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۸

 • ۲۶ تیر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه۳۷۸   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۸ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۱۰/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه :  شنبه      مورخ : ۱۲/۴/۱۴۰۰ ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۳۷۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۷

 • ۲۶ تیر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۷۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۷ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۶/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه :  سه شنبه      مورخ : ۸/۴/۱۴۰۰ ازساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :  ۳۷۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۶

 • ۸ تیر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۶ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه : ۲/۴/۱۴۰۰ تاریخ جلسه :  شنبه      مورخ : ۵/۴/۱۴۰۰ ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :  ۳۷۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۵

 • ۲ تیر ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۳۷۵ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۳۷۵   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۵ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۰/۳/۳۱ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۴/۱ ازساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :۳۷۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۴

 • ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۷۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۴ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۲۶ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۲۹ ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۱ شماره جلسه  :۳۷۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۳

 • ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
      بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۳ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۱۹ تاریخ جلسه : شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۲۲ ازساعت ۱۶  لغایت  ۲۲ شماره جلسه  :۳۷۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه۳۷۲

 • ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۳۷۲   بسمه تعالی صورتجلسه شماره ۳۷۲ ۱-مشخصات جلسه تاریخ دعوتنامه :۱۴۰۰/۳/۱۷ تاریخ جلسه : سه شنبه      مورخ : ۱۴۰۰/۳/۱۸ ازساعت ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :۳۷۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]
عنوان ۱ از ۲۱۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »