دسته: مصوبات جلسات

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۷

 • ۵ فروردین ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۷   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ ازساعت   ۱۶  لغایت  ۱۹ شماره جلسه  :  ۱۵۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای شورای شهر حاضر […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۶

 • ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۶   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳ ازساعت   ۸ لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :  ۱۵۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای شورای شهر […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۵

 • ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۵ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۵   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰ ازساعت   ۱۶ لغایت  ۱۹ شماره جلسه  :  ۱۵۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۴

 • ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۵۴ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۵۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۴   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۶ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۵ شماره جلسه  :  ۱۵۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۳

 • ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۳ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۳   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳ ازساعت   ۱۶  لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۵۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲–اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۲

 • ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۲ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۲   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۹ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۹ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۵۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۱

 • ۷ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۱ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۱   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۶ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۶ ازساعت   ۳۰/۱۶ لغایت  ۳۰/۱۹  شماره جلسه  :  ۱۵۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۵۰

 • ۲ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۵۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۵۰   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴  شماره جلسه  :  ۱۵۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۹

 • ۲ اسفند ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۹ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۹   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۱ تاریخ جلسه : دو شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۱ ازساعت   ۳۰/۱۶  لغایت  ۲۰  شماره جلسه  :  ۱۴۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۴۸

 • ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۴۸ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۴۸   تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ ازساعت   ۸  لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۴۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای […]
عنوان ۱ از ۳۸۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »