دسته: مصوبات جلسات

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۸

 • ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۰۸ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۸   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۱۵ تاریخ جلسه :  سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۱۵ ازساعت    ۸    لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۰۸ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۷

 • ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۰۷   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۷   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۱۲ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۱۲ ازساعت    ۱۶    لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۰۷ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۶

 • ۸ شهریور ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۰۶ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۰۶ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۶   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۸ تاریخ جلسه :  سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۸ ازساعت    ۸    لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۰۶ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۵

 • ۸ شهریور ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۰۵ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۵   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۵ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۵ ازساعت    ۱۶     لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۰۵ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   ۲-اعضای […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۴

 • ۲ شهریور ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۰۴   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۴   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۱ تاریخ جلسه :سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۱ ازساعت    ۸      لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۰۴ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۳

 • ۲ شهریور ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۰۳ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۰۳   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۳   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۵/۲۹ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۵/۲۹ ازساعت    ۱۶      لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۰۳ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۲

 • ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۰۲ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۰۲ بخش سوم فایل صوتی جلسه ۱۰۲ بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۲   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۵/۲۵ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۵/۲۵ ازساعت    ۸      لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۰۲ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام […]

مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۰۱

 • ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۱۰۱   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۱   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۵/۲۲ تاریخ جلسه : شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۵/۲۲ ازساعت    ۱۶      لغایت  ۲۰ شماره جلسه  :  ۱۰۱ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا   […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۰

 • ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بخش اول فایل صوتی جلسه ۱۰۰ بخش دوم فایل صوتی جلسه ۱۰۰   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۱۰۰   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۵/۱۸ تاریخ جلسه :  سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۵/۱۸ ازساعت    ۸      لغایت  ۱۴ شماره جلسه  :  ۱۰۰ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده […]

مصوبات وفایل صوتی جلسه ۹۹

 • ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
فایل صوتی جلسه ۹۹   بسمه تعالی صورتجلسه شماره  ۹۹   تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۵/۱۵ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :۱۴۰۱/۵/۱۵ ازساعت  ۱۵          لغایت  ۱۷ شماره جلسه  :  ۹۹ نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده عادی علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده : — مکان جلسه : سالن جلسات شورا ۲-اعضای شورای […]
عنوان ۱ از ۳۳۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »