کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا

جلسات کمیسیون ها با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد .

 

اعضای کمیسیون فرهنگی :

آقای عباسعلی طالب بیدختی

– آقای عباس آلبویه

– آقای محمد همتی

 

ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر به عهده آقای محمدهمتی می باشد .

کمیسیون فرهنگی شورا روزهای یکشنبه از ساعت ۱۸ لغایت ۱۹/۳۰ در سالن جلسات شورا تشکیل می شود .