کمیسیون عمران شورای شهر

 

اعضای کمیسیون عمران شورای شهر ( دوره ششم )  :

 

مجید نظری : دانشجوی دکترا برنامه ریزی شهری     ( رئیس کمسیون )

 

علی همتی : دکترا مهندسی عمران

 

حسین موسوی : دانشجوی دکترا برنامه ریزی شهری