کمیسیون عمران شورای شهر

جلسات کمیسیون ها با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد .

اعضای کمیسیون :

– مهندس مجید نظری

– مهندس مهدی خراسانیان

– مهندس محمد زحمتکش

 

ریاست کمیسیون عمران به عهده مهندس نظری می باشد .

کمیسیون عمران شورای شهر روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶/۳۰ لغایت ۱۸ در سالن جلسات شورا برگزار می شود .