کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

 

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتی مردمی

 

حسین موسوی 

 

حسین گلهاشم 

 

رضا صباغیان