کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت

 

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت ( دوره ششم ) :

 

حسین موسوی : دانشجوی دکترا برنامه ریزی شهری

 

حسین گلهاشم :

 

رضا صباغیان  : دانشجوی دکترا مدیریت کسب و کار