کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت

جلسات کمیسیون ها با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد .

اعضای کمیسیون :

– دکتر سید مسعود سیادتی

– مهندس مهدی خراسانیان

– مهندس محمد زحمتکش

– مهندس مجید نظری

 

ریاست کمیسیون به عهده مهندس محمد زحمتکش می باشد .

کمیسیون سرمایه گذاری شورا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۶/۳۰ لغایت ۱۸ در سالن جلسات شورا تشکیل می شود .