مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۵۶

  • ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
  • ۲۵ بازدید

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۵۶

 

تاریخ دعوتنامه : ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳ تاریخ جلسه : سه شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳

ازساعت   ۸ لغایت  ۱۵

شماره جلسه  :  ۱۵۶
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲–اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گل هاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱              —

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت آیاتی .چند از کلام اله مجید جلسه آغاز گردید .

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۵۶ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه شماره ۲۱۷۴۲/۱۱/۱/۱ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری فروش دوقطعه زمین جهت تامین مالی و واریز به حساب صندوق ثبت مطرح و صرفاً با فروش زمین واقع در شهرک غرب تحت پلاک ثبتی ۱۴۷۲/۹۷۷۲ طبق کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۳۷۶/۱۴۰۱ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ برابر آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری و از طریق مزایده عمومی موافقت گردیده است.

۲-نامه شماره ۲۲۳۱۲/۸/۱۹/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در خصوص درخواست بانک قرض الحسنه مهر مبنی بر حذف عوارض تعمیرات بانک مطرح، از آنجایی که تعمیرات مذکور در حد اجرای دکوراسیون داخلی بوده مشمول تبصره یک ذیل ماده ۳۸ تعرفه ۱۴۰۱ نمی باشد و هزینه ای بر آن مترتب نمی گردد.

۳-نامه شماره ۲۲۴۰۱/۱۱/۱۳/۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری ارسال رای کمیسیون ماده ۵ پلاک ثبتی ۱۹۸/۹۷۳۱ به مالکیت آقای رضا ارجنه مطرح و با ارسال مستندات مربوطه به فرمانداری موافقت گردید .

۴-نامه شماره ۱۷۷۴۶/۳۱/۱/۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری مطرح و با پیوست های شماره ۱ و ۲ بودجه مربوط به آیین نامه امور رفاهی کارکنان و احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت گردید.

۵-نامه شماره ۲۲۳۱۳/۱۸/۱۳/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص اعطای وکالت از سوی شهرداری به آقای محمد کهتر منش جهت تخلیه مستاجرین واحدهای تجاری مستقر در پلاک ثبتی ۳/۵۴۴۷و ۵۴۴۷ مطرح ، از آنجایی که شهرداری مالکیتی بر ملک مورد نظر ندارد لذا تفویض وکالت وجاهت قانونی ندارد. شهرداری می تواند طرح را به مالک ابلاغ نماید  و مالک باستناد این ابلاغ نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید.

۶-نامه شماره ۲۱۰۹۹/۱۰/۱۴/۱  مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص درخواست آقای قدمعلی خیرخواه مالک قطعه ۱۲ تفکیکی واقع در بلوارقدس (اراضی سابق اطلاعات) جهت هزینه تمدید جواز مطرح باستناد قانون درآمدهای پایدار از آنجایی که احداثی صورت نگرفته است وپرونده مسیر قانونی نظام مهندسی و… را طی نکرده است لذا مشمول عوارض به نرخ روز و کسر پرداختی ها می گردد.

۷-نامه شماره ۲۱۱۰۱/۱۱/۱۹/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص درخواست آقایان احمد و حسین همتی در خصوص انتقال اسناد مربوط به دو قطعه زمین خدماتی واقع در شهرک غرب به شماره های ۶۵ و ۶۶ بنام نامبردگان مطرح ، نظر به اینکه کلیه مدارک دال بر واگذاری زمین ۶۳/۱۱۹۰ متر مربع با حدود اربعه مشخص بوده است تفکیک قطعه فوق اشتباه شهرداری است و لذا می بایست اصلاح گردد پس از تجمیع طبق تعهد موضوع قرارداد سال ۷۷ انجام پذیرد.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان *    
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی *    
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد