مصوبات و فایل صوتی جلسه ۱۹۲

  • ۵ مرداد ۱۳۹۸
  • ۱۲۷ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه ۱۹۲

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۵/۱ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ :۹۸/۵/۵

از ساعت  ۱۶تا۲۱

شماره جلسه : ۱۹۲
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ عباسعلی طالب بیدختی      
۲ محمد همتی       ۷ عباس آلبویه      
۳ محمد زحمتکش       ۸      
۴ مهدی خراسانیان       ۹      
۵ مجید نظری       ۱۰      

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱        

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسلام وصلوات بر محمد وآل محمد (ص) ،جلسه ۱۹۱ شورا به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد .

دستور کار جلسه:۱-بررسی لوایح ونامه های ارسالی ۲-بررسی عملکردی بودجه شهرداری وسازمانهای تابعه

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه  
۱ بررسی لوایح    ۱۹۲ ۵/۵/۹۸  
۷-خلاصه مفید مذاکرات :

                                                                                    ——-

۸-متن مصوبه شورا:

۱)لایحه شماره۳۶۶۴/۱۰/۱مورخ ۹/۴/۱۳۹۸ شهردار سمنان درجلسه شورا مطرح ومقرر گردید شهرداری محترم پس از انتقال سند به نام آموزش وپرورش ورعایت مقررات مربوط به کمیسیون ماده ۵برابر بند (د)تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اقدام لازم معمول نماید.

۲)لایحه شماره ۱۸۲۴/۱۶/۱۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۸ شهردار سمنان در جلسه مطرح ومقرر گردید شهردارمحترم برابر مقررات نسبت به اجرای احکام مدنی و اجرای محکومیت مالی و وصول مطالبات اقدام نماید.

۳)لایحه شماره ۱۶۹۶/۱۱/۱۳ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تملک قسمتی از پلاک ثبتی ۱۲و۱۳/۶۲۴۷ واقع در خیابان زکریا به مالکیت آقای میرزا آقا طالب بیدختی وبراساس صورتجلسه توافقی ۱۳/۴/۹۸ وبرابر نظریه کارشناسی ۲۰۱/۹۸مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۸ به مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال و برآورد هزینه های فرم وصول عوارض ونامه مورخه ۲/۵/۱۳۹۸ معاون اداره عمرانی شهرداری منطقه یک جهت اجرای بند یک توافق ۱۳/۴/۱۳۹۸ جمعا به مبلغ ۶۰۸۶۲۶۴۰۰ ریال موافقت گردید. لازم است شهرداری محترم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه نسبت به تملک و احداث بنای مورد توافق ودیوار کشی های مربوطه اقدام نماید.

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف           دلایل مخالفت امضاء
۱ سید مسعود سیادتی *      
  محمد همتی *      
۳ محمد زحمتکش *      
۴ مجید نظری *      
۵ مهدی خراسانیان *      
۶ عباسعلی طالب بیدختی *      
۷ عباس آلبویه *      
۸ جمع ۷ صفر    
تصمیمشورا

 

    تصویب شد                            تصویب نشد

 

 

۹-نتایج رأی گیری مخفی

متن مصوبه تصمیم شورا
  تصویب شد             تصویب نشد