مصوبات وفایل صوتی جلسه ۱۰۵

  • ۸ شهریور ۱۴۰۱
  • ۴۷ بازدید

فایل صوتی جلسه ۱۰۵

بسمه تعالی

صورتجلسه شماره  ۱۰۵

 

تاریخ دعوتنامه :  ۱۴۰۱/۶/۵ تاریخ جلسه :  شنبه     مورخه :  ۱۴۰۱/۶/۵

ازساعت    ۱۶     لغایت  ۲۰

شماره جلسه  :  ۱۰۵
نوع جلسه (عادی، فوق العاده): فوق العاده

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

 

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ علی همتی       ۵ مهدی خراسانیان      
۲ مجید نظری       ۶ رضا صباغیان      
۳ حسین موسوی       ۷ عباسعلی طالب بیدختی      
۴ حسین گلهاشم            

 

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱  

 

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با یاد و نام خداوند متعال پس از تلاوت چند از کلام اله مجید جلسه با حضور کلیه اعضاء به ریاست آقای دکتر همتی آغاز گردید.

مدعوین : آقای اقوامی پناه سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و بحث پیرامون ضرورت های حمایت از بخش سرمایه گذاری در شهر سمنان مطرح گردید .

آقای کرمانی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان ارائه گزارش مبسوط  پیرامون خدمات مورد لزوم خصوصا در بخش ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی سمنان طرح موضوع گردید .  

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱۰۵ ۱۴۰۱/۶/۵

 

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸-تصمیمات متخذه :

۱-نامه  دفتر محترم فنی ، عمرانی و حمل ونقل ترافیک استانداری سمنان به شماره ۹۱۵/۱/۱۵ مورخ ۲۷/۵/۱۴۰۱ مثبوت در دبیرخانه شورا در خصوص اینکه پرداخت اصل بدهی تعاونی مسکن مهر شرکت تعاونی ۹ به شهرداری صورت گرفته است لیکن تعاونی مذکور درخواست بخشش جرایم متعلقه را دارند طرح موضوع گردید پس از بحث وبررسی نهایتا اعضای شورا موافقت نمودند جرائم مورد بحث شرکت تعاونی مسکن مهر کارگران آزاد ۹ چک های برگشتی به مبلغ ۳٫۷۳۶٫۳۰۶٫۸۹۷  ریال بخشش داده شود .

۲- نامه شماره ۷۸۱۵/۱/۱ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۱ موضوع تملک پلاک ثبتی ۶/۷۱۲۸ به مالکیت خانم سیما بهرامی در جلسه مطرح و با تملک ملک مذکور باستناد صورتجلسه توافقی مورخه ۲۵/۵/۱۴۰۱ موافقت گردید .

۳- نامه شماره ۷۹۹۵/۵/۱ مورخ ۲/۶/۱۴۰۱ در خصوص صدور مجوز ترک تشریفات با توجه به کمیسیون ماده ۱۴ انجام شده با شرکت حصار گستر قومس جهت تکمیل مجموعه تجاری خیابان آیت اله عالمی موافقت گردید .

۴- نامه شماره ۷۹۷۵/۵/۱ مورخ ۲/۶/۱۴۰۱ در خصوص صدور مجوز ترک تشریفات با توجه به کمیسیون ماده ۱۴ انجام شده با شرکت حصار گستر قومس جهت تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرک پیامبر اعظم (مسکن مهر)  موافقت گردید .

۵- نامه شماره ۸۰۸۴/۵/۱ مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ در خصوص صدور مجوز ترک تشریفات با توجه به کمیسیون ماده ۱۴ انجام شده با شرکت قطره باران کومش جهت تکمیل  استخر ، تجاری ها و سرویس بهداشتی پل بادگیر زاوقان موافقت گردید .

۶- نامه شماره ۸۰۸۷/۵/۱ مورخ ۵/۶/۱۴۰۱ در خصوص صدور مجوز ترک تشریفات با توجه به کمیسیون ماده ۱۴ انجام شده با شرکت هستی ساز ژرف جهت تکمیل پروژه سرای محله زاوقان موافقت گردید .

۷- نامه شماره ۸۰۰۷/۱۱/۱ مورخ ۲/۶/۱۴۰۱ مربوط به بند ۲ جلسه ۹۲ شورا ارسالی به فرمانداری که درخواست مستندات لازم بوده که بعلت عدم ارسال به موقع برگشت داده شد مجدا طرح موضوع گردید و با توجه به اسناد ارائه شده موافقت گردید .

۸- نامه شماره ۸۰۰۸/۱۱/۱ مورخ ۲/۶/۱۴۰۱ مربوط به بند ۲ جلسه ۹۶ شورا ارسالی به فرمانداری که درخواست مستندات لازم بوده که بعلت عدم ارسال به موقع برگشت داده شد مجدا طرح موضوع گردید و با توجه به اسناد ارائه شده موافقت گردید .

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف دلایل مخالف امضاء
۱ علی همتی *    
۲ مجید نظری *    
۳ حسین موسوی *    
۴ حسین گل هاشم *    
۵ مهدی خراسانیان * بند ۷ و ۸
   
۶ رضا صباغیان *    
۷ عباسعلی طالب بیدختی * -بند ۷
   
تصمیم شورا     تصویب شد                        تصویب نشد