مصوبات و فایل صوتی جلسه ۲۲۱

  • ۲۶ آبان ۱۳۹۸
  • ۶۷۷ بازدید

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سمنان

۱-مشخصات جلسه

تاریخ دعوتنامه :۹۸/۸/۲۴ تاریخ جلسه : شنبه                مورخ : ۹۸/۸/۲۵

از ساعت ۱۶

شماره جلسه ۲۲۱
نوع جلسه (عادی، فوق العاده):

عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه :

سالن جلسات شورا

۲-اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ( اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها) :

ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ورود خروج
۱ سید مسعود سیادتی       ۶ محمد زحمتکش      
۲ عباس آلبویه       ۷      
۳ محمد همتی       ۸      
۴ مجید نظری       ۹      
۵ عباسعلی طالب بیدختی       ۱۰      

۳-اعضای غایب در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت علت غیبت
۱

۴-مدعوین حاضر در جلسه :

ردیف نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی سمت ملاحظات
۱ آقای مرتضی فخاری

خانم امینیان

شهرداری منطقه یک

رئیس آموزش و پرورش استثنایی

مسئول املاک

 

۵-خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ، نطق ها و مذاکرات :

با صلوات بر محمد و آل محمد و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید جلسه  ۲۲۱ شورای شهر به ریاست آقای سید مسعود سیادتی آغاز شد . دستور جلسه بررسی لوایح و نامه ها و حضور خانم امینیان رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان خواهد بود

 

۶-دستور جلسات :

شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون ذیربط شماره جلسه تاریخ جلسه
۱ بررسی نامه ها   ۲۲۱ ۹۸/۸/۲۵

 

۷-خلاصه مفید مذاکرات :

 

 

۸- تصمبمات متخذه  :

۱) لایحه شماره۱۳/۱۱/۳۴۷۸  مورخه ۹۸/۸/۲۳  شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت حق و حقوق مستاجر (کسب و پیشه ) آقای احمد علی افضلی واقع در طرح تعریض میدان دریادار همتی باستناد صورتجلسه مورخه ۹۸/۸/۱۹ و با توجه به نظریه رسمی دادگستری ۹۸/۲۵۳  مورخه ۹۸/۷/۳ به مبلغ ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال در برابر واگذاری یک قطعه زمین شماره ۲۳ فرعی از ۲۶۲۰ اصلی با شماره ثبت شده ۸۲۰۴۳ واقع در بلوار جهادیه به مبلغ ۱/۶۸۳/۵۷۰/۰۰۰ ریال با تاکید بر بند یک صورتجلسه توافقی ۹۸/۸/۱۹ و با کسب رضایت سایر مالکین مشاعی پلاک ۹۷۳۱/۱۱ جهت تخریب بنای مذکور موافقت گردید.

 

۲) لایحه شماره ۱۳/۱۱/۳۴۷۹ مورخه ۹۸/۸/۲۳۸ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با پرداخت حق و حقوق مستاجر (کسب و کار پیشه) قسمتی از پلاک ثبتی ۹۷۳۱/۱۱ آقای سید علی اصغر طباطبایی واقع در طرح تعریض میدان دریادار همتی باستناد صورتجلسه توافقی مورخه ۹۸/۸/۱۹ و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۹۸/۲۸۳ مورخه ۹۸/۸/۱۹ به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال در برابر واگذاری یک قطعه زمین (قطعه تفکیکی ۱۵ ) به پلاک ثبتی ۱۶ فرعی از ۸۴۳۱ اصلی واقع در جاده سیلو مقابل آتش نشانی به مبلغ ۱/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تاکید بر بند یک صورتجسله توافقی ۹۸/۸/۱۹ و با کسب رضایت سایر مالکین مشاعی پلاک ۹۷۳۱/۱۱ جهت تخریب بنای مذکور موافقت گردید.

 

۳) نامه مثبوت شماره ۱/۱۵/۹۸/۶۹۸ مورخه ۹۸/۸/۲۵ رئیس آموزش و پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان درجلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی جهت مشارکت در برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولین در سطح شهرستان سمنان موافقت گردید.

 

۴)لایحه شماره ۱/۳۱/۷۸۳۶ مورخه۹۸/۸/۲۰ شهردار محترم سمنان موضوع جدول کد ردیف های بودجه ای مبدا و مقصد در جلسه شورا مطرح و با جابجایی کد ردیف های مذکور در جدول کد ردیف های مبدا جمعا به مبلغ ۱۷۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کاهش و افزایش آن در جدول مذکور در کد ردیف های بودجه مقصد جمعا به مبلغ ۱۷۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید.

 

۵) لایحه شماره ۱/۴/۷۸۳۲ مورخه ۹۸/۸/۲۰ شهرداری سمنان در جلسه شورا مطرح و با تضمین پشت چک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان توسط شهرداری سمنان جهت خرید سه دستگاه خودرو تامبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هجده فقره چک هر کدام به مبلغ ۳۲۷/۵۴۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید .

 

۶) لایحه شماره ۱/۳/۷۰۲۲ مورخه ۹۸/۷/۲۰ شهرداری سمنان دستورالعمل پیشنهادی پرداخت تسهیلات رفاهی درجلسه شورا مطرح و با کلیات و دستورالعمل پیشنهادی پرداخت تسهیلات رفاهی سال ۹۸ برلی کارکنان شهرداری محترم سمنان تا چهارماه تا پایان ۱۳۹۸ ( ۹۸/۱۲/۲۹) بصورت آزمایشی موافقت گردید تمدید اجرای این دستورالعمل منوط به ارزیابی مجدد آن و ارائه گزارش عملکرد اجرایی ماهیانه و در صورت نیاز اصلاح این دستورالعمل خواهد بود .

 

        آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخالف   دلایل مخالفت امضاء
۱ بند ۱ صورتجلسه هفت نفر    
۲ بند۲ صورتجلسه هفت نفر    
۳ بند ۳ صورتجلسه هفت نفر —-    
۴ بند ۴ صورتجلسه ۵ نفر آقایان مجید نظری مهدی خراسانیان    
۵ بند  ۵صورتجلسه هفت نفر    
۶ بند ۶ صورتجلسه پنج نفر آقایان مجید نظری عباسعلی طالب بیدختی    
۷          
تصمیم شورا

 

    v      تصویب شد                                   تصویب نشد