رشد_شھری امری اجتناب ناپذیر

  • ۳۰ مهر ۱۳۹۷
  • ۸۳۶ بازدید

رشد شهری امری اجتناب ناپذیر

رشد_شهری امری اجنتاب ناپذیر ، در طول دو دهه آینده است . قسمت اعظم این رشد در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد که این امر چالش ها و مشکلاتی را برای مدیران و برنامه ریزان #شهری به وجود می آورد .
اثرات این رشد در کلانشهرها بیشتر خواهد بود . در اکثر کشورها مشکلات این شهرهای کوچک کمتر از کلانشهرها نیست مخصوصا اگر جاذبه این شهرها به دلیل اندازه و اهمیت
خاصشان ، بیش از سهم آنها از منابع محدود و موجود باشد چالش های بزرگی که #مدیران_شهری با آنها مواجه هستند عبارتند از :
فشارهای جمعیتی
زیرساخت های ناکافی و ناکارا
کمبود منابع جهت برنامه ریزی و ارائه خدمات
تنش میان گروههای ذی نفع
ناتوانی تصمیم گیری در مورداولویت توسعه اقتصادی یا توسعه در سایرزمینه ها .
پایداری اکولوژیکی و اجتماعی و کیفیت زندگی اجتماعی و….
ناتوانی در #مدیریت شایسته این چالش ها ، ریسک های مربوط به امور انسانی را به سرعت افزایش داده و منجر به ایجادمشکلات ومسائلی نظیر:
ایجاد مساکن غیر رسمی
تولید بیش از حد زباله

مصرف بیش از حد منابع محدود نطیر آب سالم
 عدم استفاده صحیح از منابع محدود

ایجاد فاضلاب و آلودگی هوا خواهد شد .
 هر چند این #شهر_نشینی در دهه ی اخیر در برخی از کلانشهرها با رشدسریع اقتصادی توام شد و این امر مشکلات ناشی از #شهر_نشینی سریع را به حداقل رساند ولی انتظار نمی رود که این حالت در اکثر کشورهای جهان سوم رخ دهد .