دستور جلسه ۱۳۰شورا – ۱۵آذر ماه ۱۴۰۱

  • ۱۴ آذر ۱۴۰۱
  • ۱۵۶ بازدید
دستور جلسه

 

 

 

جلسه شماره ۱۳۰-   سه شنبه  ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱

 

ساعت ۱۱ : حضور سرمایه گذاران بانک مسکن در صحن شورا

 

موضوع نامه ارسالی شماره نامه
مزایده فروش زمین    شهرداری ۱۴۵۱۸
کمک بلاعوض به احدی از شهروندان شهرداری ۱۴۵۰۹
کمک بلاعوض به احدی از پرسنل شهرداری شهرداری ۱۴۶۲۲
کمک بلاعوض به احدی از پرسنل شهرداری شهرداری ۱۴۷۶۵
کمک بلاعوض به احدی از شهروندان شهرداری ۱۴۵۱۱
کمک بلاعوض به مسجد وزیر شهرداری ۱۴۵۱۰
تنظیم بودجه، متمم، … وفق مقررات ثبت شورا ۱۶۷۳
پرداخت سهم کتابخانه ها ثبت شورا ۱۶۶۴
ارسال کامل مستندات مربوط به هیات تطبیق ثبت شورا ۱۶۶۲
بازدید از جهاد دانشگاهی ثبت شورا ۱۶۵۸
دعوت شورای شهر بجنورد جهت بازدید ثبت شورا ۱۶۵۹
گزارش حسابرسی سال ۹۹ شهرداری ۱۳۹۱۰
بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ ثبت شورا ۱۵۸۰
نحوه رسیدگی به مصوبات شورا ثبت شورا ۱۶۸۲
مصوبات بازدید از شهرک بهاران مسکن مهر ثبت شورا ۱۷۰۲
الحاق شهر سمنان در اتحادیه شهرهای راه ابریشم ثبت شورا ۱۶۹۲
تفاهم نامه شهرداری با حوزه هنری شهرداری ۱۴۸۲۱

 

دفتر شورا