دستور جلسه ۱۲۹ شورا- ۱۲ آذر ۱۴۰۱

  • ۱۰ آذر ۱۴۰۱
  • ۱۴۰ بازدید
دستور جلسه

دستور جلسه ۱۲۹ شورا- ۱۲ آذر ۱۴۰۱

 

دستور جلسه ۱۲۹ شورا- ۱۲ آذر ۱۴۰۱

**ارائه گزارش بودجه توسط شهردار محترم

 

موضوع نامه ارسالی شماره نامه
مزایده فروش زمین    شهرداری ۱۴۵۱۸
کمک بلاعوض به احدی از شهروندان شهرداری ۱۴۵۰۹
کمک بلاعوض به احدی از پرسنل شهرداری شهرداری ۱۴۶۲۲
کمک بلاعوض به احدی از شهروندان شهرداری ۱۴۵۱۱
کمک بلاعوض به مسجد وزیر شهرداری ۱۴۵۱۰
تنظیم بودجه، متمم، … وفق مقررات ثبت شورا ۱۶۷۳
پرداخت سهم کتابخانه ها ثبت شورا ۱۶۶۴
ارسال کامل مستندات مربوط به هیات تطبیق ثبت شورا ۱۶۶۲
بازدید از جهاد دانشگاهی ثبت شورا ۱۶۵۸
دعوت شورای شهر بجنورد جهت بازدید ثبت شورا ۱۶۵۹
گزارش حسابرسی سال ۹۹ شهرداری ۱۳۹۱۰
بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ ثبت شورا ۱۵۸۰

 

 

دفتر شورا