جلسه ۱۳۸ شورا – ۲۰ دی ۱۴۰۱

  • ۱۹ دی ۱۴۰۱
  • ۱۶۲ بازدید
دستور جلسه

 

 

 

 

 

جلسه شماره ۱۳۸-    سه شنبه  ۲۰ دی  ماه ۱۴۰۱

 

موضوع نامه ارسالی شماره نامه
مساعدت به احدی از شهروندان شهرداری ۱۷۹۵۷
مساعدت به احدی از شهروندان   شهرداری ۱۷۹۵۸
مساعدت به احدی از شهروندان شهرداری ۱۷۹۵۹
مساعدت به احدی از شهروندان شهرداری ۱۶۹۹۸
مساعدت به احدی از شهروندان شهرداری ۱۷۶۱۱
مساعدت به احدی از پرسنل شهرداری ۱۷۶۱۳
مساعدت به احدی از پرسنل شهرداری ۱۷۶۰۸
مساعدت در پرداخت حق سنوات احدی از پرسنل شهرداری ۱۷۵۶۵
جایگزینی پلاک گل نرگس و خانه سلامت به موقوفات دهرویه شهرداری ۱۷۵۶۸
افزایش حق الجلسه اعضای کمیسیون ها   شهرداری ۱۷۵۷۴
نامگذاری محور جدیدالاحداث سمنان سرخه ثبت شورا ۱۹۴۲

 

 

دفتر شورا