اعضای شورای پنجم

سید مسعود سیادتی
رئیس شورا
عباس آلبویه
نایب رئیس شورای اسلامی شهر سمنان
 محمد زحمتکش
خزانه دار شورای اسلامی شهر سمنان
محمد همتی
منشی شورای اسلامی شهر سمنان
عباسعلی طالب بیدختی
عضو شورای اسلامی شهر سمنان
مهدی خراسانیان
عضو شورای اسلامی شهر سمنان
مجید نظری
عضو شورای اسلامی شهر سمنان