اعضای شورای ششم

مهدی خراسانیان
رئیس شورا
عباسعلی طالب بیدختی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر سمنان
حسین گل هاشم
خزانه دار شورای اسلامی شهر سمنان
رضا صباغیان
منشی شورای اسلامی شهر سمنان
مهدی موسوی دلازیانی
عضو شورای اسلامی شهر سمنان
علی همتی
عضو شورای اسلامی شهر سمنان
مجید نظری
عضو شورای اسلامی شهر سمنان