اعضای شورای ششم

علی همتی

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان

مجید نظری
نایب رئیس شورای اسلامی شهر سمنان

رئیس کمسیون عمران،شهرسازی و خدمات شهری شورای شهر سمنان

 

 

حسین موسوی دلازیانی
دبیر شورای اسلامی شهر سمنان

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شورای شهر سمنان

رئیس شورای اسلامی شهرستان سمنان

 

حسین گل هاشم
خزانه دار شورای اسلامی شهر سمنان

رئیس کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر سمنان

رئیس شورای اسلامی استان سمنان 

رضا صباغیان
عضو شورای اسلامی شهر سمنان

 

مهدی خراسانیان
عضو شورای اسلامی شهر سمنان

رئیس کمیسیون مالی  و بودجه شورای شهر سمنان

عباسعلی طالب بیدختی
عضو شورای اسلامی شهر سمنان